☰  MENU

toen en nu

toen en nu

Duurzame energie is opgewekte warmte die beschikbaar is voor onbeperkte tijd. Deze hernieuwbare energie is noodzakelijk omdat het volume van onze huidige brandstoffen hard terugloopt en zichzelf niet kan aanvullen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze kinderen, de toekomstige generaties en haar leefmilieu. Het besef dringt steeds meer door dat zij niet verder benadeeld mogen worden voor ons comfort en welzijn in het hier en nu. Lees hieronder meer over de energie transitie >>>

Energie is onmisbaar, maar overdaad schaadt

Wereldwijd blijft de behoefte aan energie groeien, maar raken de natuurlijke energiebronnen op. Overdaad schaadt, óók in de energiesector. Om uitputting van de fossiele bronnen te voorkomen is de transitie van energiesector met een structurele veranderingen nu definitief in gang gezet. Dit is het resultaat van elkaar versterkende ontwikkelingen op overlappende terreinen van milieu, natuur, welzijn, technologie en economie. Dat maakt het verschil tussen toen en nu.

Fossiele brandstoffen

Allemaal zijn we opgegroeid in een tijdperk met de opwekking van energie uit deze fossiele brandstoffen. Van oudsher bleek dat het winnen van grondstoffen zoals turf, steenkool, aardolie en aardgas relatief eenvoudig was en het gebruik geen technologische hoogstandjes vereiste. Echter dit (overmatige) verbruik van natuurlijke bronnen leidt tot uitputting. Daarnaast ontstaat er schade uit door verontreinigde stoffen die niet in het milieu thuishoren. Er komt bij dat na verbranding koolstofdioxide (CO2) vrijkomt. Dit zogenaamde broeikaseffect bevordert de opwarming van de aarde en heeft op lange termijn ontoelaatbare grote gevolgen.

Gas uit Groningse velden

Het eerste Groningse gas werd bij Slochteren in 1959 in Kolham ontdekt. Deze vondst leidde tot het besluit om geheel Nederland aan te sluiten op aardgas. De meerderheid van de woningen worden sindsdien verwarmd door verbranding van gas inmiddels in een cv-ketel. De energie die hierbij vrijkomt, verwarmt het water in radiatoren en het warme tapwater. Bij de verbranding komt de uitstoot van broeikasgassen vrij (zoals CO2) en treedt er opwarming van de warmte op. Het winnen van gas op de huidige grote schaal veroorzaakt bodemdaling en bewegingen in het aardoppervlak put de voorraden van de bronnen. Ook deze fossiele brandstof raakt in steeds sneller toenemend tempo op. Er is in toenemend tempo verandering nodig om uitputting van de bronnen te voorkomen.  In sommige gevallen (horeca) zal er een behoefte aan gas blijven. Hierdoor zal er een minimale aanvulling van aardgas nodig blijven. Dankzij het minimum karakter speelt de uitputting hierbij veel minder een rol, evenals de uitstoot van broeikasgassen. In gezamenlijkheid met duurzame energie is dit beter voor het milieu.

Kernenergie

Het alternatief kernenergie is in de ogen van WarmGedeeld geen duurzame energiebron. Sinds de jaren ’70/’80 bereikte het maatschappelijke debat over de invoering en het gebruik van kernenergie haar hoogtepunt. De risico’s en gevolgen over de gehele keten vinden wij ontoelaatbaar. Kijkende hierbij naar de winning en verwerking van uranium, het opwekken en het vervoer van de kernbrandstof tot aan de ontmanteling van kerncentrales. Daarnaast bestaat er het onopgeloste probleem van radioactief afval, en ontstaan er bijkomende risico’s van sabotage en verspreiding van kernwapens. In de geschiedenis hebben we hier voorbeelden van gezien met een gebrek aan de veiligheid van kerncentrales gezien de ernstige rampen. Kortom deze vorm van energieopwekking kent vele bedreigingen voor mens en milieu. WarmGedeeld stimuleert een overheidsbeleid met een milieuvisie dat gericht is op het voorkomen en tegengaan van de aantasting van het leefmilieu.


@2009 Nederlands natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar Wubbo Ockels

Duurzaamheid en leefmilieu

Het kan ook anders én het gáát nu anders gebeuren. Onder ons aardoppervlak bevinden zich warmtereservoirs en zogenaamde warmtevoerende bronnen dieper de aarde in. Het zijn trage waterstromen, oftewel kleine riviertjes in een bodemlaag van (grof) grind. WarmGedeeld maakt gebruik van dit beschikbare grondwater dat dankzij de aardwarmte vaak een vaste temperatuur heeft. Het is duurzaam omdat er hierbij geen water uit de bodem wordt onttrokken. Het leefmilieu wordt niet negatief aangetast.

Warmte-/koudeopslag (WKO)

Vanuit een gemiddelde diepte van ongeveer 100-200 m pompen wij het bodemwater op, in de winter wordt dit gebruikt als (basis-)verwarming van gebouwen waarna het weer de bodem wordt ingepompt. In de zomer gebruikt WarmGedeeld het bodemwater als koeling. Het is een gesloten systeem waar niets uit gaat en er kan niets uitgeput raken, hernieuwbaar noemen we dit. Deze techniek om de ondergrond te gebruiken voor duurzame energieproductie heet Warmte-/Koudeopslag (WKO). In combinatie met een warmtewisselaar en een warmtepomp wordt deze warmte verplaatst door middel van arbeid. De werking van de warmtepomp is het best te vergelijken met de werking een koelkast. Met een technologische werking water af te koelen en koel te houden, door warmte dat elders vrijkomt eraan te onttrekken.

Energie uit oppervlakte Water (EOW)

Wanneer in de nabije omgeving van de gebouwde omgeving zich een waterbassin bevindt dan kan dit oppervlaktewater gebruikt worden bij het opwekken van energie. Daarnaast kan door gebruik van warmte of koude uit het water de onbalans bij warmte-/koudeopslag worden vermeden en zodoende een zeer duurzame verwarming en koeling worden geleverd. Deze techniek om het oppervlaktewater te gebruiken voor duurzame energieproductie heet Energie uit Oppervlakte Water (EOW).Daarnaast stijgt de duurzaamheidsfactor in de gebouwde omgeving, wat te denken van het dempen van stedelijke opwarming, extra ruimte voor waterberging en een fraai uitzicht.

Lokaal gedeelde warmte

Door onze expertise van hernieuwbare energie, technologische inzichten & -vaardigheden kiezen wij welbewust voor een beter leefmilieu. Een beter milieu begint bij uzelf, dankzij de lokale opwekking van uw eigen buurtenergie met de aardwarmte met WKO en EOW. WarmGedeeld is de leverancier van uw eigen duurzame energie én stelt het belang van de afnemer voorop. En niet onbelangrijk het is beschikbaar voor onbeperkte tijd, onschadelijke, risicoloos en kent geen verspillingen waardoor het betaalbaar en schoon is.

Share-Energy

visie op duurzaam

www.Share-Energy.nl

WarmGedeeld bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036383
info@WarmGedeeld.nl

Share-Energy

visie op duurzaam

www.Share-Energy.nl

WarmGedeeld bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036383
info@WarmGedeeld.nl

Terug